Rada Gminy Człuchów

 

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. 
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

 1. Duraj Anna                                  - Przewodniczący
 2. Drzewicka Hanna                       - Wiceprzewodniczący
 3. Januszewski Paweł                   - Wiceprzewodniczący
 4. Buza Adam
 5. Chmielewska Wiesława
 6. Chojnacki Damian
 7. Golonka Danuta
 8. Krawczyk Bogdan
 9. Mielnik Jan
 10. Neumann Edward
 11. Nowak Jan
 12. Prądzińska Bernadetta
 13. Pyszczek Andrzej
 14. Sabatowski Dariusz
 15. Stolpa Alina

 

KOMPETENCJE RADY GMINY

Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.

Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Na podstawie upoważnień ustawowych radzie gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Należą do nich uchwały rady gminy zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, adresowane do nieokreślonej grupy podmiotów oraz przepisy porządkowe, pozostające w kompetencji rady gminy. Przepisy porządkowe mogą być wydawane w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uchwały sporządza się i ewidencjonuje według zasad ustalonych przez radę gminy w statucie gminy. Uchwały rady gminy podpisuje przewodniczący rady.

Wójt przekazuje uchwały rady gminy organom nadzoru - wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej, stosownie do zakresu nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli rada gminy nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Pyszczek Andrzej            - Przewodniczący                  
 2. Nowak Jan                       - Wiceprzewodniczący
 3. Krawczyk Bogdan            - Członek                  
 4. Chojnacki Damian            - Członek                  
 5. Prądzińska Bernadetta     - Członek                  

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Krawczyk Bogdan             - Przewodniczący      
 2. Chmielewska Wiesława   - Wiceprzewodniczący
 3. Nowak Jan                         - Członek                   
 4. Drzewicka Hanna               - Członek                   
 5. Stolpa Alina                         - Członek                   
 6. Golonka Danuta              - Członek                   

 

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu                    

 1. Mielnik Jan                      - Przewodniczący
 2. Buza Adam                      - Członek       
 3. Prądzińska Bernadetta   - Członek       
 4. Pyszczek Andrzej            -  Członek       
 5. Januszewski Paweł         - Członek       

 

Skład Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 1. Neuman Zdzisław                    – Przewodniczący    
 2. Golonka Danuta                        – Członek 
 3. Buza Adam                               – Członek
 4. Drzewicka Hanna                     – Członek
 5. Januszewski Paweł                 – Członek
 6. Mielnik Jan                                 - Członek
 7. Sabatowski Dariusz                   - Członek

 

Skład Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Opieki Społecznej 

 1. Stolpa Alina                       - Przewodniczący
 2. Chojnacki Damian           -  Członek     
 3. Sabatowski Dariusz         - Członek       
 4. Chmielewska Wiesława - Członek        
 5. Neumann Edward            - Członek       
close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.