Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 29 września 2015 r. Rada Gminy Człuchów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Człuchów".

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Człuchów jest dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie Planu jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Podstawą formalną opracowania Planu była uchwała nr XLIII/287/13 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.

Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede wszystkim realizacji przedsięwzięć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

 

Podstawą opracowania efektywnego Planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy, oparta na jej bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Człuchów jest dokumentem strategicznym, przygotowanym na lata 2015-2020. Na podstawie przedmiotowego opracowania Gmina Człuchów będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Gminy i poprawy jakości powietrza.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem z dnia  1.06.2015 r. (znak: RDOŚ-Gd-WOO.411.6.2015.KSZ.2) stwierdził, że projekt dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Człuchów” nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ustawy ooś, zatem nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uchwała w sprawie przyjęcia PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Człuchów

close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.